සකදාගාමි වීම !

සෝවාන් වී සිටී යැයි රැවටී සිටිනා බොහෝ අය අද සිටිනා බැවින්, තමා ලබා ඇතැයි සිතා සිටිනා මාර්ගඵලය සත්‍ය වශයෙන්ම ලැබී ඇත්දැයි දැනගැනීම සඳහා "සක්කාය දිට්ඨිය නිරුද්ධ වී ගිය ආකාරය ඉතා පැහැදිලිව පෙනේවා" යි අධිෂ්ඨාන කර, විදර්ශනා භාවනා කරමින් සක්කාය දිට්ඨිය නිරුද්ධ වී යාම ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙසම අත්දැකිය යුතුය. එය එක් ආකාරයකින් පමණක් නොව, ආකාර පහක් හයකින් … Continue reading සකදාගාමි වීම !

සෝවාන් වීම !

සෝවාන් වීමේදී සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස යන සංයෝජන ධර්මයන් නැවත කිසිදා නූපදින අන්දමින් නිරුද්ධ වේ. පඤ්චස්කන්ධ ධර්මයන් ආත්ම වශයෙන් ග්‍රාහණය කිරීම සක්කාය දිට්ඨියයි. විචිකිච්ජා යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ ත්‍රිවිධ රත්නය, පෙර භව, පසු භව, පෙර පසු භව පටිච්චසමුප්පාද ධර්ම හා ත්‍රිශික්ෂාව පිළිබඳව පහල වන සැකයයි. සීලබ්බත පරාමාස යන දුකින් නිදහස් වීම සඳහා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ගමන් … Continue reading සෝවාන් වීම !

අප්‍රමාදීව නිවන් අවබෝධ කොට සසර දුකෙන් අත් මිදෙන්න…

ඔබ යමකට තදින් බැඳී ඇලී සිටින තාක් කල් එහි අනිසි පැත්ත නොපෙනේ. දුක වුවද දැනෙන්නේ සැපක් ලෙසටය. එය තණ්හාවේ ස්වභාවයයි. අප කෙනෙක්ට දැඩිව ආදරේ කරන්නේ නම් එම පුද්ගලයාගේ නුගුණ අපට නොදැනේ. නොපෙනේ. පෙනුණද ඒවා එතරම් තදින් සිතට බල නොපායි. ආශාව, තණ්හාව යනු ආදීනවය වසා ලන, ප්‍රඥාව නැමැති ඇස වසා දමමින් බඳින ලද කඩතුරාවකි. අප මේ … Continue reading අප්‍රමාදීව නිවන් අවබෝධ කොට සසර දුකෙන් අත් මිදෙන්න…