ප්‍රකාශන

ඔබත් මේ උතුම් ධර්මය හැකිතාක් ප්‍රචාරය කර උතුම් ධර්ම දානමය පුණ්‍ය කර්මයකට දායක වන්න.

පරමාර්ථාවබෝධය පිණිස ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් රචිත උපදෙස් අඩංගු පොත පත මේ ස්ථානයෙන් ලබා ගත හැකි වනු ඇත.

අනුරාධ ප්‍රේමරත්න මහතා,
63/2, සුරම්‍ය පෙදෙස,
වත්තේගෙදර පාර,
මහරගම.
දුරකතන : +94 11 2 843 062