දේශනා (Youtube)

භාවනා ඇරබීමට උපදෙස්

සෝවාන් වීමට අවශ්‍ය ගුණ ධර්ම

සප්ත බෝජ්ජංග ධර්ම

පංචස්කන්ධය

නාම – රූප

චතුරාර්‍ය සත්‍යය

විදර්ශනා ඥාන

නිවනට

සසරින් එතෙර වීම

පටිච්චසමුප්පාදය – (සම්පූර්ණ දේශනා මාලාවක්)