දේශනා (mp3)

දේශනා වලට සවන් දිමට www.damruwana.org වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. එම වෙබ් අඩවියෙහි අතිපූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමියන්ගේ බොහො දේශනා ඇත.

1 අට සිල් – ආර්යඅෂ්ඨාංගික මග – පුර්වකෘතිය
2 අට්ටාරස මනෝ පවිචාර ධර්ම
3 අට්ටාරස විපස්සනා
4 අනත්තානුපස්සනා
5 අනාත්ම
6 අනාත්ම ලක්ෂණය
7 අනිච්චා සංඥා සුත්‍රය
8 අනිත්‍ය අනාත්ම ඉන්ද්‍රිය පටිබද්ධව
9 අනිත්‍යානුපස්සනා
10 අනිත්‍යානුපස්සනා
11 අනිත්‍යානුපස්සනා – පුර්වකෘතිය
12 අන්ධ භූතෝ
13 අවිද්‍යාව
14 අස්වැසිල්ලක් ලැබීමට
15 ආකාර විදර්ශනාව – අනිච්චා 1
16 ආකාර විදර්ශනාව – අනිච්චා 2
17 ආනාපාන විදර්ශනා
18 ආනාපාන සති
19 ආයතන
20 ආරක්ඛ සුත්‍රය
21 ආරම්භක දේශනා
22 ආරම්භක දේශනා 1
23 ආරම්භක දේශනා 2
24 ආර්‍ය සත්‍ය ස්වභාව
25 ආර්යඅෂ්ඨාංගික මග
26 ආර්යඅෂ්ඨාංගික මග – සත්අනුපස්සනා
27 ආශ්‍රව
28 ඇලීම් ගැටීම්
29 උපධි නිධාන
30 ඍධිපාද ධර්ම 1
31 ඍධිපාද ධර්ම 2
32 ඍධිපාද භාවනා
33 කඨින සුන්නථ
34 කඨිනයෙන් චතුරාර්‍ය සත්‍ය
35 කර්මය
36 කසී භාරද්වාජ සුත්‍රය
37 කායානු පස්සනා
38 කුසලයක් ප්‍රත්‍යවෙක්‍ෂා කිරීම
39 ක්ලේශ සංයුත්ත දෙශණා
40 ඛජ්ජනිය සූත්‍රය 1
41 ඛජ්ජනිය සූත්‍රය 2
42 ඛජ්ජනිය සූත්‍රය 3
43 ඛජ්ජනිය සූත්‍රය 4
44 ඛජ්ජනිය සූත්‍රය 5
45 ඛජ්ජනිය සූත්‍රය 6
46 ඛන්ති සංවරය
47 චතුරාර්‍ය සත්‍ය
48 චිත්තානුපස්සනා
49 චුල්ලකොටික සුන්නත
50 චුල්ලසුන්නත සුත්‍රය
51 චුල්ලහත්තිපදොපම සුත්‍රය
52 ජාතිපි දුක්ඛා
53 ඤාණ සංවරය
54 තණ්හාව ක්‍ෂයකිරීම
55 තමාට තමා සරණමය
56 තමාට පිහිට තමාමය
57 දානප්‍රත්‍යවෙක්ෂනාව
58 දානානිස්සනා
59 දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිණි
60 දුක්ඛ සත්‍ය
61 දුක්ඛ සත්‍ය නිවනට
62 දුක්ඛානුපස්සනා
63 ධම්ම දානය
64 ධම්ම දේශනා – සිද්දමුල්ලේදී
65 ධම්මානුපස්සනා
66 ධාතු මනසිකාර භාවනා
67 ධාතු විභග්ග
68 නව සීවථිකය
69 නාමරූප
70 නාමරූප තුලින් අනාත්මය
71 නාමරූප දැක නිවනට
72 නාමරූප ධර්ම
73 නාමරූප පරිච්ඡේද ඤාණය
74 නාමස්කන්‍ධය
75 නැවත ඉපදීම
76 නැවත නැවත
77 නිබ්බාන සුඛ සූත්‍රය
78 නිවනට එක් දිනකින්
79 නිවනට ධර්ම දේශනයක්
80 නිවන් දැකීම
81 නිවන් මග
82 නිවන් ලැබිය හැක්කේ කා හටද
83 නිවන්යැමට අවශ්‍ය කරුණු
84 නිස්සරණය
85 නීවරණ
86 පඤ්චස්කන්ධ නිරෝධය
87 පඤ්චස්කන්ධ පරමාර්ථ සත්‍යය
88 පඤ්චස්කන්ධය
89 පඤ්චස්කන්ධය තුන් ආකාරයකින් විමසීම
90 පඤ්චස්කන්ධයේ අනාත්ම ස්වභාවය
91 පඤ්චස්කන්ධයේ අසාරය
92 පඤ්චස්කන්ධයේ ආස්වාද, ආදීනව හා නිස්සරණය
93 පඤ්චස්කන්ධයේ නාම රූප
94 පඤ්චෙන්ද්‍රිය
95 පටිච්චසමුප්පාදය
96 පටිච්චසමුප්පාදය 1
97 පටිච්චසමුප්පාදය 1 – හැඳින්වීම
98 පටිච්චසමුප්පාදය 10 – නාමරූප, සළායතන, ඵස්ස
99 පටිච්චසමුප්පාදය 11 – සළායතන, ඵස්ස, වෙදනා
100 පටිච්චසමුප්පාදය 12 – ඵස්ස පච්චයා වෙදනා, වෙදනා පච්චයා තණ්හා
101 පටිච්චසමුප්පාදය 13 – වෙදනා, තණ්හා, උපාදාන
102 පටිච්චසමුප්පාදය 14 – උපාදාන, භව
103 පටිච්චසමුප්පාදය 15 – භව, ජාති, භව නි‍රෝධ, ජාති නිරෝධ
104 පටිච්චසමුප්පාදය 2
105 පටිච්චසමුප්පාදය 2 – අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා
106 පටිච්චසමුප්පාදය 3 – අවිජ්ජා, සංඛාර
107 පටිච්චසමුප්පාදය 4 – සංඛාර
108 පටිච්චසමුප්පාදය 5 – ආත්ම 1ක් හෝ 3ක් සඳහා
109 පටිච්චසමුප්පාදය 6 – අවිජ්ජා නිරෝධය, සංඛාර නිරෝධය
110 පටිච්චසමුප්පාදය 7 – අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා, සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණං
111 පටිච්චසමුප්පාදය 8 – විඤ්ඤාණ, නාමරූප
112 පටිච්චසමුප්පාදය 9 – ප්‍රතිලෝම, අවිජ්ජා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ, නාමරූප
113 පනිධය අපනිධය භාවනා
114 පැවිදි වීම
115 පිලිකුල් භාවනාව
116 පිලිකුල් විදර්ශනා භාවනාව
117 ප්‍රඥප්ති
118 ප්‍රායෝගික චතුරාර්ය්‍ය සත්‍යය
119 ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීමේ දුක
120 බුදු ගුණ
121 බෝජ්ජංග ධර්ම
122 භංග ඥාන
123 භාවනා
124 භාවනා – ඇරබීමට උපදෙස්
125 භාවනා – පිම්බීම් හැකිලීම්
126 භාවනා – විදර්ශනාව හදුන්වාදීම
127 භාවනා පුර්වකෘති 1
128 භාවනා පුර්වකෘති 2
129 මඨුපිණ්ඩික සූත්‍රය
130 මමත්වය දුරු කිරීම
131 මරණය
132 මරණානුස්සති භාවනාව
133 මරණානුස්සතිය
134 මෙඝිය සූත්‍රය
135 මෛත්‍රී විදර්ශනාව
136 මොඝරාජ සූත්‍රය
137 මොහසම්බන්ධනො
138 යථාභුතන් පජානාති
139 රූප නිරෝධය දැකිය හැකි හැටි
140 ලේ ධාතුව
141 විඤ්ඤාණ නිරෝධය
142 විඤ්ඤාණය
143 විදර්ශනා ඥාණ – 1
144 විදර්ශනා ඥාණ – 2
145 විදර්ශනා ඥාණ – 3
146 විදර්ශනා ඥාණ – 4
147 විදර්ශනා ඥාණ – 5
148 විමුත්ත පරිපාචනීය ධර්ම
149 විමුත්තායතන
150 වේදනා
151 ශුන්නතෝ ලෝකෝ
152 ශූන්‍යතාවය 1
153 ශූන්‍යතාවය 2
154 සක්කාය දිට්ඨිය නිරුද්ධ කිරීම
155 සඤ්ඤා සූත්‍රය
156 සතර ධ්‍යාන
157 සතර සතිපට්ඨාන
158 සතිපට්ඨානය 1
159 සතිපට්ඨානය 2
160 සතිපට්ඨානය 3
161 සතිපට්ඨානය 4
162 සතිපට්ඨානය 5
163 සතිපට්ඨානය 6
164 සතිපට්ඨානය 7
165 සතිපට්ඨානය 8
166 සතිය පිහිටුවීම
167 සතිසම්පජඤ්ඤය
168 සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම
169 සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම
170 සප්ත විසුද්ධි
171 සබ්බාසව සූත්‍රය
172 සමාධිභාවනා සූත්‍රය
173 සමාධිය
174 සමාහිත චිත්තය
175 සම්‍මාදිට්ඨිය 1 – කුසලාකුසල
176 සම්‍මාදිට්ඨිය 10 – සළායතන නිරෝධය
177 සම්‍මාදිට්ඨිය 11 – විඤ්ඤාණ සමුදය
178 සම්‍මාදිට්ඨිය 12 – විඤ්ඤාණ නිරෝධය
179 සම්‍මාදිට්ඨිය 13 – සංඛාර සමුදය
180 සම්‍මාදිට්ඨිය 14 – අවිජ්ජා සමුදය
181 සම්‍මාදිට්ඨිය 15 – පඤ්චස්කන්‍ධයෙ නියම තතු
182 සම්‍මාදිට්ඨිය 16 – ආශ්‍රව
183 සම්‍මාදිට්ඨිය 17 – ප්‍රහානය කල යුතු ධර්ම
184 සම්‍මාදිට්ඨිය 2 – කුසලාකුසල හා නිවන
185 සම්‍මාදිට්ඨිය 3 – භව සමුදය
186 සම්‍මාදිට්ඨිය 4 – භව නිරෝධය
187 සම්‍මාදිට්ඨිය 5 – තණ්හා සමුදය
188 සම්‍මාදිට්ඨිය 6 – උපාදාන නිරෝධය
189 සම්‍මාදිට්ඨිය 7 – තණ්හා නිරෝධය
190 සම්‍මාදිට්ඨිය 8 – වේදනා නිරෝධය
191 සම්‍මාදිට්ඨිය 9 – ඵස්ස නිරෝධය
192 සම්මුති හා පරමාර්ථ
193 සසර බිය
194 සසරින් එතෙර වීම
195 සිත
196 සිතුවිලි නීවරණය
197 සෝවාන් වීමට
198 සෝවාන් වීමට අවශ්‍ය ගුණ ධර්ම